นายกอบจ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ กับทางสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร.

    2021-11-30 14:27:32
    วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ กับทางสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร. // โดย ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อประกอบการดำเนินโครงการติดตาม และประเมินผลนโยบายรัฐตามมาตรการพักชำระหนี้ และลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ เชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของการดำเนินงาน เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ในการกำหนด และทบทวนนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ #รวมพลังร่วมสร้างสุข