อบจ.สงขลา จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา โครงการจัดการขยะมูลฝอย

    2018-07-11 16:13:59
    11 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา ในโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายจารึก ไชยประภา รก.ผอ.กองผังเมือง อบจ.สงขลา นางสาวชัญญณัท หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง อบจ.สงขลา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุม โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาออกแบบ การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาออกแบบโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ในอันที่จะนำไปปรับปรุง เสนอแนะในรายงานผลการศึกษาครั้งต่อไป