นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

    2021-12-03 14:54:20
    วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 พร้อมด้วย นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษาฯ นายวิสิทธิ์ รุจิเรข ส.อบจ.สงขลา เขต 2 อำเภอสิงหนคร ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา และหน่วยงานราชการ ณ บริเวณคลองแยกชลประทาน ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อด้วยการถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หลังจากนั้นประธาน พบปะให้โอวาท กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแยกย้ายปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมาย คือ 1. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย/ทำความสะอาด