นายก อบจ.สงขลา เปิดการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

    2018-07-11 16:17:20
    11 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งทำบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกัน จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เรื่องกาตบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้บริหารและตัวแทนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่มพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามแนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกินคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ในการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย