รองนายกอบจ.สงขลา และ ผอ.กองผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ

    2021-12-13 10:15:13
    วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เพื่อตรวจสอบกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหากรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการบริหารรูปแบบพิเศษ ขอให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในส่วนการดำเนินการวางผังเมืองจะนะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท้องถิ่นมุ่งเน้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่ม