ปลัดอบจ.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล WebEx

    2021-12-16 09:29:58
    วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับ การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล WebEx เพื่อรับทราบถึงภาพรวมการดำเนินความร่วมมือไทย - มาเลเซียและพัฒนาทางการเมืองของมาเลเซีย และพิจารณาในเรื่อง 1.การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน (อาทิ การเปิดพรมแดนทั้งทางอากาศและทางบก / การขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงระหว่างชายแดน / เส้นทางการท่องเที่ยว) 2.การส่งเสริมการฟื้นฟูการค้าการลงทุน 3.การส่งเสริมร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนา 4.การกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา