ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแห

    2021-12-16 09:35:14
    วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแห กับหน่วยงานจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองคลองแห ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ซึ่ง อบจ.สงขลา พร้อมให้ความสนับสนุนเครื่องมือ และเครื่องจักร ในการเข้าดำเนินการฯ โดยมีแผนแบ่งเป็น 3 ระยะ 1. ระยะสั้นที่จะทำการกำจัดวัชพืชที่ลอยปกคลุมในลำน้ำคลองแห ภายในเดือนธันวาคมนี้ 2. แผนระยะกลางในช่วงที่จะเข้าสู่ฤดุแล้งจะมีแผนแก้ไขลำคลองตื้นเขินซึ่งมีวัชพืชติดสันดอน ซึ่งส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย 3. ในระยะยาว ศอ.จอส.จังหวัดสงขลา จะได้นำประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบายน้ำเสียจากโรงงานในเขตเทศบาลเมืองทั้ง 4 เทศบาล รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ตลาดน้ำคลองแหให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกิจกรรม ร้านค้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญ และการฟื้นฟูธรรมชาติตลอดลำน้ำ โดยการทำความสะอาดลำน้ำ กำจัดขยะ ใช้น้ำดีไล่นน้ำเสีย