รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลาร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

    2021-12-20 09:37:19
    วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดร.อับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร รายนามดังนี้ ... นายวันชัย ปริญญาศิริ // กรรมาธิการ นายบรรณ แก้วฉ่ำ // โฆษกคณะกรรมาธิการ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ // กรรมาธิการ นายสรชาติ วิชย สุวรรณพรหม // เลขานุการคณะกรรมาธิการ เพื่อศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น : "ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น" โดยมี ... นายวรณัฐ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // กล่าวต้อนรับ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา // ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น