นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าของงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

    2021-12-20 16:09:24
    วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้าของงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และปรึกษาหารืองานที่ต้องดำเนินการ งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ต้องจัดทำดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา