นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

    2018-07-13 10:59:29
    12 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการปลูกป่าชายเลน ป่าชุมชน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พื้นที่ป่าชุมชน ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (บริเวณริมทะเลสาบสงขลา ฌาปณสถานตำบลป่าขาด) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบต.ป่าขาด จัดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ นักเรียนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ รวมทั้งป้องกันอุทกภัยและการพังทลายของหน้าดินบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา