อบจ.สงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ธรรมชาติบำบัด” เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้รู้สึกสดชื่น และผ่อนคลาย

    2021-12-24 15:49:55
    วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุ ในกิจกรรมธรรมชาติบำบัด พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว นางสาวปริดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพประจำศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ร่วมบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ดร.อธิป สกุลเผือก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ เภสัชกรหญิง ดุจหทัย อเนกชัย อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้พืชในการบำบัดจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสดชื่นและผ่อนคลาย ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา