นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

    2021-12-28 09:50:15
    วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผอ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ อบจ. เพื่อรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล