นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 ฉบับ

    2021-12-28 09:51:15
    วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 ฉบับ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (1.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.แอล.เอส.คอน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสัน ตำบลรัตภูมิ- บ้านโคกเมา ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง วงเงินตามสัญญา1,827,000 บาท (2.)สัญญาระหว่าง อบจ.สงขลา กับ บริษัทจุฬารัตน์เมืองทอง จำกัด บูรณะถนนลาดยางสายบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง- บ้านวังเชียด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง 6,995,500 บาท