รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในการอบรม "หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

    2022-01-05 15:54:14
    วันที่ 5 มกราคม 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการอบรม "หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวณฐรักษ์ แนวบรรทัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นายเกรียงไกร ไชยมิตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบและอุปกรณ์ป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ณ.ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา