รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจติตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

    2022-01-10 09:29:59
    วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมตรวจติตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมระหว่างหลักเขตแดนที่ BP 23/9 – BP 23/10 ทั้งนี้ มติที่ประชุม เร่งรัดให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เพื่อจะได้เสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณางบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป