อบจ.สงขลา จัดแถลงข่าว "การสนับสนุนรถพยาบาล พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยปฏิบัติการ" เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดสงขลา

    2022-01-10 09:31:47
    วันที่ 7 มกราคม 2565 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานแถลงข่าว "การสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่หน่วยปฏิบัติการ" โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา // กล่าวรายงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะองค์กรสนับสนุนให้บริการสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงดำเนินการให้การสนับสนุนรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 30 คัน พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อีกทั้งจัดการอบรมแนวทางการใช้รถพยาบาล/ครุภัณฑ์ฯ ให้แก่บุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการ (อปท., มูลนิธิ, สมาคมฯ) มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา และสร้างเครือข่ายในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และคุณภาพตามมาตรฐานสากล