รองนายกอบจ.สงขลา ในฐานะผู้แทนนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-01-10 11:27:40
    วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ณ โรงแรม บีพีสมิหลาบีช อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา นางสาวปรินดา ปาราเล่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในการนี้ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจัดทํารายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) สําหรับนําเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน