รองนายกอบจ.งขลา ให้การต้อนรับคณะชมรมโนรา จังหวัดสงขลา

    2022-01-10 14:18:34
    วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะ คุณสมาน ติสรณะกุล ประธานชมรมโนรา จังหวัดสงขลา อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ คุณนรุตชัย สอนคง ตัวแทนจากตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการ ... -ประชาสัมพันธ์การประกาศขึ้นทะเบียนโนรา -การสร้างความตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของโนรา โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์คว่มรู้ในรูปแบบต่างๆ -การสร้างการมีส่วนร่วมของศิลปิน ชุมชนโนรา และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสรมพัฒนาการสืบทอดโนรา และขยายฐานผู้ปฏิบัติ ผู้ถือครองให้กว้างขวางและเข้มแข็ง -การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล / กลุ่มบุคคล / ชุมชน / องค์กร / ที่มีการส่งเสริมการสืบสานโนรา "โนรา" นับเป็นความยินดีและภาคภูมิใจ ร่วมกันอีกวาระหนึ่งของคนไทย ที่องค์การศึกษาวิทยาศาตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ UNESCO ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานาน และนิยมอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ให้เป็นรายการตัวแทนมรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล ตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.2003 ของ UNESCO ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส #รวมพลังร่วมสร้างสุข #ปักษ์ใต้บ้านเรา