ปลัดอบจ.สงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-01-11 13:24:54
    วันที่ 11 มกราคม 2565 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 แผนงานโครงการ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบโครงการสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานรักษาความสงบภายใน ณ.ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา