รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

    2022-01-24 14:57:22
    วันที่ 24 มกราคม 2565 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา