เลขานุการนายกอบจ.สงขลา และ ปลัดอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2565

    2022-02-04 08:41:43
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ.ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้องประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCD) ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด (ห้องประชุม Conference ศาลากลาวจังหวัดสงขลา) และ การประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco webex Meeting