นายกอบจ.สงขลา ได้ลงนานสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา

    2022-02-04 13:25:01
    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ลงนานสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา ดังนี้ 1.ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านลุ่มอ้อย – บ้านยางเกาะ ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,240,000 บาท กับ บริษัท จุฬารัชเมืองทอง จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการสัญจรไปมา ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดยนายบรรพต สิงห์หนู ส.อบจ.เขต 1 อ.สะเดา 2.ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนหินเภา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา – บ้านลำลอง ตำบลนาทวีนอก อำเภอนาทวี จังวหวัดสงขลา ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 3,195,000 บาท กับ บริษัท เคดีซี ซีวิล จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ในการสัญจรไปมา ซึ่งเป็นโครงการที่เสนอโดยนายวรพงศ์ ปราบ ส.อบจ. เขต 1 อ.เทพา