อบจ.สงขลา จับมือการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นพี่เปิดเวทีประชาคม รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน พื้นที่ อบต.วัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาน้ำประปาในคาบสมุทรสทิงพระร่วมกัน

    2022-02-07 13:40:03
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว //รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อ.สทิงพระ นายณัฐกิตต์ ทองเมือง // นายก อบต.วัดจันทร์ นายธีระพงศ์ ปรีชา // หัวหน้างานแผนงาน การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 นายวุฒิพงษ์ ศรีสุวรรณ // ผู้ช่วยผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.วัดจันทร์ และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ ร่วมกิจกรรมการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา มีแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งในเบื้องต้นต้องขอความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อบต.วัดจันทร์ ร่วมแสดงความคิดเห็น หากการประปาส่วนภูมิภาคใช้/เช่าที่ดินในท้องที่ เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคใช้เป็นสถานีเพิ่มแรงดันน้ำ และให้การประปาส่วนภูมิภาควางท่อประปาในพื้นที่ ต.วัดจันทร์ และเมื่อโครงการแล้วเสร็จให้ประสานแนวทางในการเชื่อมท่อประปาเข้าด้วยกัน #เพราะน้ำคือชีวิต #รวมพลังร่วมสร้างสุข