อบจ.สงขลา พร้อมส่งมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสร้างความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

    2022-02-08 15:44:04
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตพื้นที่อำเภอระโนด พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมส่งมอบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตามที่ อบจ.สงขลาได้จัดโครงการจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำศูนย์สร้างสุขชุมชน "ธนาคารสร้างสุขชุมชน" เทศบาลตำบลระโนด เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ได้เข้าถึงบริการกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างทั่วถึง ส่งผลดีต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและครอบครัว โดยมีนายสุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด // คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลระโนด และตัวแทนประชาชนร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสวนบูรพาจารย์ เทศบาลตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา #ธนาคารสร้างสุขชุมชน #กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข