รองนายกอบจ.สงขลา พร้อมด้วย เลขานุการนายกอบจ.สงขลา และ ปลัดอบจ.สงขลา ร่วมรับฟังการนำเสนอบริการ Digital platform to be smart city (ดิจิทัลเพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ)

    2022-02-09 14:35:24
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวปารินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการนำเสนอบริการ Digital platform to be smart city (ดิจิทัลเพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ) ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงานบริการลูกค้า สงขลาเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำเสนอบริการ Digital platform to be smart city (ดิจิทัลเพลตฟอร์มสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ) เพื่อช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital platform smart city ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา