รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Songkhla Stop stroke)

    2022-02-09 15:13:51
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Songkhla Stop stroke) โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่รพ. สต เขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้แผนโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจรภาคใต้