นายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในกิจกรรมมอบแคปซูลฟ้าทะลายโจร ให้กับ อบต.รำแดง

    2022-02-11 14:00:08
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในกิจกรรมมอบแคปซูลฟ้าทะลายโจร ให้กับ อบต.รำแดง พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในกิจกรรม ณ บ้านทักษิณาธาร อบต.รำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และมีการมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรให้กับ นายก อบต.รำแดง จำนวน 1,000 ต้น สืบเนื่องจาก อบจ.สงขลา ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 สงขลา กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนส่งขลา ได้ทำ (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนและ หรือกลุ่มเกษตร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการผลิตพืชจังหวัดสงขลา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตพืชจังหวัดสงขลา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลิตพืชจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “สงขลาเมืองสมุนไพรต้านโควิด-19” ปลูกฟ้าทะลายโจร และนำมาผลิตเป็นแคปซูลได้จำนวน 21,000 แคปซูล และจัดกิจกรรมมอบให้กับ อบต.รำแดงในกิจกรรม “ส่งมอบรักด้วยฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนในตำบลรำแดง” เพื่อนำฟ้าทะลายโจรที่ผลิตได้แจกจ่ายให้กับประชาชนได้นำไปดูแลสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา