นายกอบจ.สงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา

    2022-02-14 09:59:29
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงนามในสัญญาจ้างจำนวน 2 สัญญา ดังนี้ 1.ลงนามในสัญญาจ้าง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด กระแสสินธิ์การโยธา ตกลงซื้อขายหิน 3/8นิ้ว จำนวน 2,000 ลูกบาศก์เมตร และหินคลุกจำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร วงเงินตามสัญญา 1,389,000 บาท เพื่อใช้สำหรับดำเนินการซ่อมสร้างถนนสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ 2.ลงนามในสัญญาจ้าง กับบริษัทเคดีซี ซีวิล จำกัด ซึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพอำเภอเมือง การจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สู่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ถนนแหลมสนอ่อนสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในวงเงิน 4,075,000 บาท ซึ่งกำหนดส่งงานจ้างภายใน 60 วัน เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนแหลมสนอ่อน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม