การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4

    2022-04-12 14:44:13
    การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4