อบจ.สงขลา สนับสนุนการจัดงานวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2565

    2022-04-12 14:46:12
    วันที่ 12 เมษายน 2565 นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นตัวแทน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับและสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีวันว่าง : ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ประจำปี 2565 ประกอบด้วย สมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าพะโคะ ซึ่งสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 75,000 บาท และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อสืบสานประเพณีไทยภาคใต้อันดีงาม และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการขึ้นเบญจาให้คงอยู่สืบไป สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การสรงน้ำสามสมเด็จเจ้า การรดน้ำขอพร การแสดงนิทรรศการประเพณีวันว่าง การสาธิตขนมพื้นบ้านภาคใต้ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนั้น ยังเปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้มาร่วมรดน้ำขอพรสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้ทุกวันจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา