งานบุญวันว่างเดือนห้า ประจำปี 2565 ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2022-04-18 09:11:14
    วันที่ 13 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในงานบุญวันว่างเดือนห้า ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรม การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบทอด ส่งเสริม และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา