อบจ.สงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายหมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

    2022-04-18 09:14:17
    วันที่ 14 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายหมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง จัดงาน "ทำบุญสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565" โดยทาง อบจ.สงขลา ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็นจำนวน 100,000 บาท กิจกรรมช่วงเช้า พิธีเปิดงาน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมช่วงบ่าย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล ชักคะเย่อ การแข่งขันเรือกอและ การแข่งขันเรือพาย กิจกรรมช่วงค่ำ ชมการแสดงของชมรมอาสาจิต การรำวงเวียนครก และชมการฉายหนังกลางแปลง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมี ... นายเอกชัย ศิริพันธ์ รองประธานสภา อบจ.สงขลา // ประธานกล่าวเปิดงาน นายดาเรส ยามาเจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง ประธานจัดงาน // กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการ นายก อบจ.สงขลา // นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอเมือง เขตที่ 3 // นายประพันธ์ุ ศรีสุวรรณ ปลัด อบจ.สงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณชายหาด ทางขึ้นวัดเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา