อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

    2022-04-19 15:51:01
    วันที่ 19 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // ผู้บริหารและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น // นักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1 โดยได้ดำเนินการจ้างบริษัทเอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เนื่องจากการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน ทั้งในด้านการออกแบบ อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมุดหมายตาแห่งใหม่ของเมืองหาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลาให้มากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ของจังหวัดสงขลาให้เพิ่มสูงขึ้น การดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญของการดำเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคีเครือข่าย โดยจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบและแนวคิด ตลอดจนการใช้พื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #หาดใหญ่นครหลวงปักษ์ใต้ #การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #รวมพลังร่วมสร้างสุข ณ ห้องคริสตัล แกรนด์บอลรูม โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา