อบจ.สงขลา ร่วมกับ อบต.ทำนบ จัดประเพณีวันว่าง "สรงน้ำรูปเหมือนพระครูหิ้น" ประจำปี 2565 ณ วัดไทรทอง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

    2022-04-20 14:58:38
    วันที่ 20 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานในพิธีเปิดฯ นายสุชาติ พรมสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนทำนบตำบล // ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอสิงหนคร เขตที่ 1 // บุคลากร อบจ.สงชลา // และพี่น้องประชาชนชาวตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร ร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีวันว่าง "สรงน้ำรูปเหมือนพระครูหิ้น ฐานิสสโร" ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและต่อพระสงฆ์ ที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวตำบลทำนบ สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวน 90,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการจัดงานวันว่าง "สรงน้ำเหมือนพระครูหิ้น ฐานิสสโร" ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ณ วัดไทรทอง (วัดบ้านพร้าว) หมู่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา