การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-04-20 15:32:05
    วันที่ 20 เมษายน 2565 การประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ (สรุปผลการปฏิบัติ / ความก้าวหน้า / ปัญหาและอุปสรรค) ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา