รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group: EWG) ร่วมไทย – มาเลย์เซีย

    2022-04-22 09:07:28
    วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม // รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ // ผู้อำนวยการกองผังเมือง นายสุรกิจ กาญจนะ // ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง เข้าร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Expert Working Group: EWG) ร่วมไทย – มาเลย์เซีย โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฝ่ายไทย และ Ir.Mohd Fairuz bin Muhamad (Undersecretary Highway Planning Division) เป็นประธานการประชุมฝ่ายมาเลเซีย ในการนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กรมทางหลวง ด่านศุลกากรสะเดา กรมเอเชียตะวันออก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการโครงการถนนเชื่อมต่อด่านสะเดา–บูกิตกายูฮิตัม กองผังเมือง อบจ.สงขลา // ภาพ ข่าว