นายกอบจ.สงขลา มอบหมายให้ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบางปะกง

    2022-04-25 11:11:24
    วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวณฐรักษ์ แนวบรรทัด หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 70 คน นำโดย - นายวสันต์ มหาศิริ นายกเทศมนตรีตำบลบางปะกง - นายไกรสร ทองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปะกง - นายพรชัย สุทธิบัญญัติ ประธานสภาฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อปพร. จากเทศบาลตำบลบางปะกง หลังจากการกล่าวต้อนรับคณะฯ และชมวีดีทัศน์ ของทาง อบจ.สงขลา แล้ว คณะดูงาน ได้เยี่ยมชม การปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน (1669) การทัศนศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะในองค์กร ภาพ / ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา