สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดสัมมนา 'โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ' เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้

    2022-04-27 15:55:44
    วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องออกฟอร์ด โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดสัมมนา 'โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ' กิจกรรมยกระดับบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ขยายผล และส่งเสริมบรรษัทคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการพัฒนากลไกขับเคลื่อนบรรษัทภิบาลภาคเอกชนและเพิ่มความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ // โดยมีนางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและส่งเสริมธรรมภิบาล เป็นประธานในพิธี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทธรรมาภิบาล เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนบรรษัทภิบาลภาคเอกชนในพื้นที่ รวมถึงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเอกชนเป็นคู่สัญญา // อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการบริหารจัดการและสร้างกลไกขับเคลื่อนตามหลักบรรษัทภิบาลให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา