รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมประชาคม การขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลง"ทุ่งเจ้าไหม"

    2022-04-28 10:37:53
    วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา และ น.ส.ณฐรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมประชาคม การขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์แปลง"ทุ่งเจ้าไหม" ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดินของส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการขอถอนสภาพและขออนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง "ทุ่งเจ้าไหม" ตำบลเขารูปช้าง เนื้อที่ 11-1-42 ไร่ ในการจัดสร้างโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของอาคารเรียน และอาคารประกอบ เช่น สนามฟุตบอล โรงยิมเนเซียม บ้านพัก และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.สงขลา ต่อไปในอนาคต #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา