การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา)

    2022-04-28 11:23:23
    วันที่ 28 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา (ก.จ.จ.สงขลา) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ตามที่สำนักงาน ก.จ.จ.สงขลา ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา