นายกอบจ.สงขลา เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและให้ความเห็นชอบการประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา โครงการเกินศักยภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1/2565

    2022-04-29 16:58:22
    วันที่ 29 เมษายน 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธาน ในการประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดและให้ความเห็นชอบการประสานโครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา โครงการเกินศักยภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารอบจ.สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อประชุมพิจารณาการประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา โครงการเกินศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ อบจ.สงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา