อบจ.สงขลา ส่งเสริมสถาบันครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง

    2022-05-03 09:16:01
    วันที่ 30 เมษายน 2565 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการครอบครัวอบอุ่นสู่ชุมชนเข้มแข็ง ณ วัดศาลาหลวงบน ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอระโนด กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว ชุมชน ได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจกันและส่งเสริมการเรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อสถาบันครอบครัวและสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัวต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา