อบจ.สงขลา ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ควายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด พร้อมผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

    2022-05-05 09:07:09
    วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตพื้นที่อำเภอระโนด // พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.บ้านขาว) หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ และตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม "การขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ควายน้ำตำบลบ้านขาว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร" เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว จากผลกระทบพายุฤดูร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ตำบลบ้านขาว และการลงพื้นที่สำรวจกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตโหนดนาเล และวิถีชีวิตคนบ้านขาว เพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในเบื้องต้นทาง อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะในการบรรทุกหญ้าพระราชทาน ตามที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบหญ้าพระราชทาน เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนอาหาร อันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมพื้นที่แหล่งอาหาร และปัญหาวัชพืชที่ปกคลุมผิวน้ำในลำคลองและทะเลสาบสงขลา เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของหญ้า ซึ่งเป็นอาหารของควายน้ำ โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในการประชุมฯ #Amazingควายน้ำ #วิถีชีวิตโหนดนาเล #การท่องเที่ยวเชิงเกษตร #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา