อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565

    2022-05-05 09:10:38
    วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณวัดป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // พร้อมตัวแทนข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันฉัตรมงคล ระดับจังหวัด 4 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี // พร้อมด้วยนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณวัดป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา #ทรงพระเจริญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา