อบจ.สงขลา ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดงานสมโภช วันพ่อท่านคง ประจำปี 2565

    2022-05-05 14:13:54
    5 พฤษภาคม 2565 ณ วัดธรรมโฆษณ์ ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในโครงการจัดงานสมโภชวันพ่อท่านคงประจำปี 2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอสิงหนคร ร่วมเป็นเกียรติ​ วัดเป็นสถานที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธเป็นอย่างยิ่ง ในการที่จะใช้ประกอบพิธีการทางศาสนาหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน วัดธรรมโฆษณ์เป็นอีก วัดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยมีอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นที่เคารพนับถือและมีชื่อเสียงในด้านการประกอบคุณงามความดี เป็นที่พึ่งของประชาชน ซึ่งทุกคนรู้จักกันดี ถึงบุญบารมีและคุณคุณความดีของพ่อท่านคง "พระครูธรรมโฆษิต" โดยทั้งนี้ประชาชนได้ร่วมกันอัญเชิญรูปเหมือนพ่อท่านคง พ่อท่านเห้งและพ่อท่านขวาง 3 เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคใต้ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมโฆษณ์ แผลรอบพระอุโบสถ จากนั้นได้อัญเชิญรูปเหมือนทั้ง 3 รูปขึ้นบุษบก ก่อนจะร่วมในพิธีสรงน้ำเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็นตลอดไป " เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลัง ร่วมสร้างสุข" ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา