อบจ.สงขลา จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดของประชาชน เพื่อเดินหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านมรดกวัฒนธรรม แห่งคาบสมุทรสทิงพระ

    2022-05-05 15:55:13
    วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องณทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายก อบจ.สงขลา // คณะผู้บริหาร อบจ.สงขลา // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา // หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.สงขลา // ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น // นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ // ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่าย // ผู้แทนองค์กรชุมชน // สื่อมวลชน // และประชาชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ทั้ง 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอระโนด เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและออกแบบ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ การวิเคราะห์สถานที่ดำเนินการโครงการ และแนวคิดในการออกแบบ ซึ่งทาง อบจ.สงขลา จะนำผลการประชุมในวันนี้ ไปประกอบการดำเนินงานศึกษาโครงการฯ เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสทิงพระ ให้แก่ชุมชนชาวสงขลา และนักท่องเที่ยว ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระให้สามารถสืบทอดต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน หรือในอนาคต ในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ #คาบสมุทรสทิงพระ #มรดกทางวัฒนธรรม #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา