อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน จัดประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการให้บริการ เพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นนำไปพัฒนาการให้บริการ

    2022-05-08 11:33:38
    วันที่ 5 พ.ค.2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน เปิดการประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายก อบจ.สงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา การจัด ประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น เสนอแนวคิดในการ พัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของ จ.สงขลา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาร่วมกัน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิกู้ชีพ และกู้ภัย ใน จ.สงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา