จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    2022-05-08 11:38:24
    วันนี้ (5 พ.ค. 65) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางสมพร ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเปิดสารจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกิจกรรมการปฐมนิเทศและเปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ 2565 มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน โดยแยกเป็นสาขาดังนี้ 1.สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 7 คน ฝึกอบรมในสถาบันฯ ระยะเวลา 4 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน 2.สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 8 คน ฝึกอบรมในสถาบันฯระยะเวลา 2 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน 3.สาขาช่างสีรถยนต์ จำนวน 3 คน ฝึกอบรมในสถาบันฯระยะเวลา 4 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน 4.สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ฝึกอบรมในสถาบันฯระยะเวลา 4 เดือน และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา 2 เดือน การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวนเงิน 308,700 บาท (เงินสามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และได้รับการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กและเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นับว่าเป็นสิ่งดี ที่ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เล็งเห็นถึงความสำคัญแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เป็นการสร้างโอกาสในการตัดสินใจด้านการประกอบอาชีพที่ตนถนัดสามารถสร้างรายได้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างประสบการณ์ในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป งานประชาสัมพันธ์ สพร.12 สงขลา