อบจ.สงขลา จับมือกรมประมง ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ

    2022-05-08 11:50:26
    วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 น.ส.ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ (พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 700,000 ตัว) ตามโครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเสรี เหล๊าะเหม สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอจะนะ เขตที่ 2 นายสมยศ สิริพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายวิลาศ บุญนุ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว นายประจักษ์ จันทร์เพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลน้ำขาว นางสิรินาถ ไชยพรหม ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลน้ำขาว นายเผิน สุขรอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลน้ำขาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 700,000 ตัว ซึ่งได้แก่ ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาบ้า และปลากดเหลือง เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 3 แห่งคือ 1. คลองธรรมชาติ หมู่ 5 บ้านน้ำขาวกลาง ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 2. ฝายทดน้ำ บ้านเกาะแค หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 3. อ่างเก็บน้ำ บ้านคลองแงะ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 12 (สงขลา) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ตามโครงการผลิตสัตว์น้ำ เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นแหล่งอาหารของประชาชน ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 5, หมู่ 7 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา #รวมพลังสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา