อบจ.สงขลา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ 2565

    2022-05-09 13:54:22
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้จากทฤษฎีไม่ชัดแจ้งเท่ากับการได้ไปรับรู้และสัมผัสจากสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง หรือจะประสบการณ์จริง ดังนั้นการพัฒนางานในชุมชน หรือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จึงมีความจำเป็น ต้องมีการพัฒนาคนในชุมชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้นำชุมชน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาชีวิตตนเอง และชุมชนให้อยู่ในระดับพออยู่พอกิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้เล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการศึกษาดูงานจากแต่ละสถานที่ นำมาพัฒนาตนเอง และชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ในลักษณะของการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืนต่อไป “เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลังร่วมสร้างสุข” #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองสวัสดิการสังคม ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา